TỰ HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ QUA VIDEO : CHƯƠNG 5 - RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN

 

Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.

CHƯƠNG 5 : RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN

Video 1 : Block Nhĩ thất


Video 2 : Block nhánh


Video 3 : Ôn lại hệ thống dẫn truyền


Video 4 : AVRT


Bài tập chương 5 :Khóa học được sản xuất bởi Bác sĩ John Seery , Bác sĩ John Ryan cùng các cộng sự , được tài trợ bởi ViZova và được biên dịch bởi nhóm dịch www.dichyduoc.com.

Thẻ tìm kiếm : Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.